Vår värdegrund

SES värdegrund ämnar vara en tydlig riktlinje för klimatet inom organisationen som samtlig personal bör läsa och identifiera sig med då det är en förutsättning för en välmående och trygg organisation.

Svensk Evenemangssäkerhet värnar om alla människors lika värde och deras rätt till ett jämlikt och rättvist bemötande. Värdegrunden är, som antytt i namnet, ett grundläggande förhållningssätt som vi förväntar oss att samtlig personal utgår från i arbete och kommunikation kring allt som vidrör SES eller dess personal.

Vi är en inkluderande organisation där alla skall vara med och bidra till att göra SES välkomnande och respekterande. Vi förtydligar därför vår nolltolerans mot våld, hot, mobbning och trakasserier och önskar att man som anställd för SES är införstådd i vikten av ett respektfullt bemötande och ett öppet sinne. Alla människor är olika och våra förutfattade meningar ska inte påverka samspelet med våra kollegor.

Våld avser fysiskt våld mot person eller egendom, hot avser konkret uttalade hot vare sig dessa sker verbalt eller genom mail/SMS men även mer subtila eller indirekta hot. Trakasserier innefattar förlöjligande eller nedvärderande generaliseringar av exempelvis ”kvinnliga” eller ”homosexuella” egenskaper. Att yttra sig kränkande är även det helt oacceptabelt.

Grunden för trakasserier har sin grund i de sju diskrimineringsgrunderna:

o   Etnisk tillhörighet

o   Funktionsnedsättning

o   Kön

o   Könsöversridande identitet/uttryck

o   Religiös eller övrig trosuppfattning

o   Sexuell läggning

o   Ålder

Dessa är skyddade enligt svensk lagstiftning och att ägna sig åt trakasserier eller diskriminering på grunderna ovan kan i sin tur ge fog för polisanmälan och omedelbar uppsägning - som anställd för SES respekterar man sina kollegor, och eventuella åsikter om egenskaperna ovan blir irrelevanta sekunden man börjar på jobbet.

Mobbning innebär systematisk kränkande särbehandling inom en social grupp och kan vara alltifrån blickar, gester och utfrysning av kollegor till att av arbetsgivaren bli undanhållen information, tilltalad med en sexuell jargong eller så kallade ”administrativa” straffsanktioner, där man till exempel kan bli vägrad hjälp eller omplacerad utan legitimt skäl.

Sexuella trakasserier avser trakasserier av sexuell natur – exempel på detta är beröringar, skämt, förslag, blickar eller bilder som är sexuellt anspelande. Det kan också handla om en sexuell jargong. I en mansdominerad bransch riskerar framför allt kvinnor att bli särskilt utsatta och vi på Svensk Evenemangssäkerhet vill förtydliga hur detta inte passar in i vår värdegrund och hur vi starkt tar avstånd från dessa handlingar och de personer som bidrar till dem, direkt eller indirekt.

Om en i jobbet upplever att en blivit behandlad på ett sätt som strider mot ovanstående önskar vi att en kontaktar oss. Vi värnar om våra anställda och kränkande behandling ska aktivt motarbetas.

Vi ringer dig

Fyll i ditt telefonummer nedan så ringer vi upp dig. 

Kontakta oss